Log in เข้าระบบ FISHMIS 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล สำหรับจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2556   09042557

  แบบเก็บข้อมูล แบบสรุปผลประเมินตนเอง (ป.1-ป.5)  ตัวอย่างรายงานการประเมินคุณภาพ  สำหรับคณะ
  แบบเก็บข้อมูล แบบสรุปผลประเมินตนเอง (ป.1-ป.5)  ตัวอย่างรายงานการประเมินคุณภาพ  สำหรับภาควิชา
  แบบเก็บข้อมูล แบบสรุปผลประเมินตนเอง ตัวอย่างรายงานการประเมินคุณภาพ  สำหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
  แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสำนักงานเลขานุการ
  โครงการ/กิจกรรมจากสำนักประกัน ชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556
  สำหรับคณะวิชา และสำนัก/สถาบัน                            
            > โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2556  
            > ตัวอย่างสรุปผลประเมินแต่ละด้าน
  ข้อมูลจากส่วนกลาง เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ  ปีการศึกษา 2556
11111  ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่
          จำนวนอาจารย์ประจำ นักวิจัย และบุคลากรประจำทั้งหมด : ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.2 , 2.3 และ สมศ.14
          คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ : ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.2 , 2.3 และ สมศ.14
 
11111  ข้อมูลจากกองแผนงาน
          จำนวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
          ข้อมูลประกอบ ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

          >เกณฑ์  ข้อ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
          >เกณฑ์ ข้อ 6 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
 
 
           ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 
 
 ข้อมูลฝ่ายบริการการศึกษา (สำนักทะเบียนฯ กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์)
          ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียรการสอนฯ: ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.6  เกณฑ์  ข้อ 6
 

 ข้อมูลงานวิจัย จาก สวพ.มก
          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์: ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.3
          จำนวนบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์องอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่: ตัวบ่งชี้ สมศ.5
          จำนวนบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์องอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ : ตัวบ่งชี้ สมศ.6
 
  ตัวอย่างเอกสารประกอบการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ
 

ตัวอย่างแบบประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเลขานุการคณะ
       >> >คณะวิศวกรรมศาสตร์     > คณะวิทยาศาสตร์        > คณะวนศาสตร์    >คณะสัตวแพทย์ 

 

ตัวอย่างแบบประเมินภาวะผู้นำของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการและหัวหน้างานในสำนักงานเลขานุการ
            > คณะวิศวกรรมศาสตร์     > คณะวิทยาศาสตร์        > คณะวนศาสตร์    >คณะสัตวแพทย์ 

  เอกสารประกอบการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ  และตัวอย่างการเขียนรายงานประเมินของคณะวิชาที่มีผลประเมิน 5 คะแนน แยกตามองค์ประกอบคุณภาพ  สำหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554

    
   องค์ประกอบที่  >      1   2        3       4        5       6      7       8      9
> สำหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554
 

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาคณะประมง ปีการศึกษา 2555

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาคณะประมง ปีการศึกษา 2554

 
 

 


 

  Home  |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Faculty of Fisheries